VİSAD Tüzük

VİSAD Tüzük

VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1: (1) Derneğin adı “VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ” dir. Kısa adı “VİSAD” dır. Merkezi Ankara’dadır.
 
DERNEĞİN AMACI
Madde 2: (1) Veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddeler gibi veteriner sağlık ürünlerinin sanayi ve ticareti ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerden kurulu VİSAD; hayvancılık sektörü ile ilgili koruyucu hekimlik, tedavi hekimliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği için güvenli, etkin ve kaliteli ürünler sağlamayı amaçlayan Türkiye hayvan sağlığı endüstrilerinin sorunlarının çözümüne ve yayımına öncülük ve aracılık eder, endüstrinin düzeyinin yükselmesine katkı sağlar.
(2) Sağlıklı ve verimli hayvancılık ve güvenli hayvansal gıda elde edilmesinde karşılaşılan güçlüklere karşı çözümler oluşturarak ülkemiz hayvan sağlığı endüstrisine ve topluma katkıda bulunmaktır. VİSAD amacını aşağıda belirtilen alanlarda liderlik göstererek gerçekleştirir;
a)        Türkiye hayvancılığının sorunlarına eğilmek, hayvan sağlığı ve refahı, ev ve süs hayvanlarının sağlığı ve gıda güvenliği için çalışmak,
b)        Sağlıklı ve kaliteli hayvansal gıda üretimini desteklemek,
c)        Ulusal gıda ve hayvan varlığımızın sağlığını korumaya ve iyileştirmeye katkıda bulunmak,
ç) Veteriner sağlık ürünlerinin Avrupa Birliği norm ve standartlarında üretimi, kontrolü, dağıtımı ve kullanımına yönelik mevzuat altyapısının oluşumu ve uygulanması için çalışmak,
d)        Veteriner sağlık ürünlerinin bilinçli olarak kullanımı ve bu alanın genelde ülke ekonomisine olan katkılarının toplumca daha iyi anlaşılması konularında yardımcı olmak,
e)        Hayvan sağlığı sektöründe çalışanların veteriner sağlık ürünleri konusundaki bilinç düzeyini artırmak,
f)          Tüketiciyi bilgilendirme, bilinçlendirme ve koruma çalışmalarına destek olarak kamu yararına çalışma yapmak,
g)        Gıda amaçlı hayvancılık yapan yetiştiricilerinin hayvan sağlığı sorunlarına katkı sağlayarak ekonomik kayıplarını azaltmak ve kamu yararı doğurmak.
(3) Dernek amaçları doğrultusundaki tüm konularda endüstri, hükümet, medya ve kamuyu bilgilendiricidir. VİSAD, aynı zamanda üyelerinin görüş ve ilgili konularını temsil eder. Kamuyu hayvan sağlığı endüstrisinin önemi ve katkıları konusunda bilgilendirir. İlgili konulardaki diğer dernekler ve meslek kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışır.
 
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde 3: (1) Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen girişim ve faaliyetlerde bulunur.
a)      Türkiye‘de veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddeler sanayi ve ticareti ile uğraşanlar arasında mesleki dayanışmayı ve gelişmeyi sağlamak, resmi makam ve merciler nezdinde üyelerinin menfaatlerini savunmak,
b)     Sevk ve idare, verimlilik, üretim kalitesi, pazarlama ve benzeri konularda yapılan çalışmaları özendirmek; bu konularda konferans, kongre, seminer veya açık oturumlar düzenlemek ve bu gibi çalışmalara katılmak, faydalı gördüğü sergi ve fuarları açmak veya açılanlara katılmak,
c)      Veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddelerin üretimi, ithali ve satışı ile ilgili hususların çözümü için gerekli merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmak ve işbirliği yapmak, bu konulara ilişkin mevzuatın hazırlanmasında resmi mercilere yardımcı olmak,
ç) Türkiye’de veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddeler konularında araştırma yapmakla yükümlü resmi ve yarı resmi kurumlara teknik olarak katkıda bulunmak amacı ile doküman, bilgi ve belge sunmak, görüş alışverişi yaparak Türk tarım ve hayvancılığının gelişmesine hizmet etmek,
d)     Üyelerin arasındaki sorunların çözümlenmesinde arabuluculuk yapmak, üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmeye çalışmak, bu amaçla müesseselerle işbirliği sağlamak, bu konularla ilgili yayınlar yapmak, üyelerin yararlanması için kitaplık, sağlık ve spor tesisleri ve yardım sandıkları kurmak,
e)      Veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddelerin imalatında kullanılacak her türlü aktif, yardımcı ve mamul maddelerin ve bu sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü cihaz ve makinelerin ithali için ithalat mevzuatı, gümrük muafiyeti ve döviz tahsisi hususlarında gerekli kolaylıkların sağlanması bakımından ilgili makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
f)       Yurt içinde üretilen veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddelerin ihracı konusunda müteşebbisi teşvik edici teşebbüslerde bulunmak ve bu maksatla resmi makam ve mercilerle Ticaret ve Sanayi Odaları nezdinde girişimlerde bulunmak,
g)      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, işletmeciye vermek,
h)      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki benzeri dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
 ı) Amacını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek.
KURUCULAR
Madde 4: (1) Dernek kurucuları adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı, tabiiyeti ve ilgili kuruluşları tüzüğün sonunda yazılı kişilerdir.
 
ÜYE OLMA
Madde 5: (1) Derneğe yalnız mevzuatında tarif edilen sanayici, ithalatçı ve mümessillik vasıflarına haiz kuruluşların yönetim kademesinde görevli bulunan medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, üye olmaya kanuni bir engeli bulunmayan gerçek kişiler ile Derneğin amaç ve hizmet konularına maddî ve manevî katkıda bulunan tüzel kişiler üye olabilir.
(2) Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişi, tüzel kişilik tarafından yazılı olarak yetkilendirilen kişi tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya tüzel kişinin temsille görevlendirdiği kişi ile ilgili antetli kağıdına, kaşeli tüzelkişi adına temsil yetkisinin belirtildiği bir yazıyla üye olunabilir. Bu kişinin tüzel kişilik nezdindeki temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişiliği temsil yetkisi de kendiliğinden düşer.
(3) Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmesi için yukarıdaki şartlardan başka Türkiye’ de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir. Fahri üyelik için bu şart aranmaz.
(4) Gerekli koşullara sahip gerçek kişiler ve tüzel kişilerin üyeliğe alınabilmesi, yazılı veya elektronik posta ile başvuruda bulunulması ve en az iki üye tarafından tavsiye edilmesi ve Yönetim Kurulu’nca kabul kararı verilmesine bağlıdır. Yönetim Kurulu en çok 30 (0tuz) gün içinde kararını verir ve sonucu ilgiliye bildirir.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 6: (1) Her üye dernek Yönetim Kurulu’na yazılı bildirimde bulunmak şartı ile dilediği zaman dernek üyeliğinden çıkabilir.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7: (1) Yönetim Kurulu, Tüzüğün 5. maddesinin (1) ve (2) fıkralarındaki şartları kaybedenleri ve derneğe verilmesi gereken aidatı dernek tarafından en az 1 (bir) ay süre verilerek yazılı veya elektronik posta ile ödenmesi istendiği halde ödemeyenleri borcu saklı kalmak kaydıyla üyelikten çıkarmaya ve keyfiyeti üyeye yazılı tebliğe yetkilidir.
(2) Dernek amaçlarına aykırı hareketler, derneğin ve üyelerinin mesleki şeref ve itibarını zedeleyici söz ve davranışlar ve dernek üyeleri aleyhinde ticari ahlak kurallarına aykırı hareketler üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerdir. Böyle bir hal gerçekleştiğinde, Yönetim Kurulu ön araştırma ve soruşturmaları yaptıktan sonra üyeyi ihraç ederek ve ilgiliye tebliğ edilir.
(3) Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilmiş üyenin, kendisine yapılan tebligat tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde itiraz hakkı vardır. Yönetim kurulu itirazı bir ay içerisinde değerlendirir. İtirazı uygun görülmez ise üyelikten çıkartılan üye ilk Genel Kurul toplantısında karara itiraz edebilir. Bu durumda Genel Kurul’un alacağı karar kesindir.
(4) Üyelikten çıkarılma kararının ilgiliye tebliği tarihi ile ilk Olağan Genel Kurul toplantısı arasında en az 30 (0tuz)  gün süre olması şarttır. Genel Kurul bu süreden daha evvel toplanırsa, üye dilerse itirazını müteakip Genel Kurul’da yapmaya yetkilidir.
(5) Aidatını ödememe nedeniyle üyelikten çıkartılan üye aidatını ödemesi halinde yeniden üye olabilir.
(6) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.
 
FAHRİ ÜYELİK
Madde 8: (1) Dernek amaç edindiği konularda önemli hizmeti geçmiş olanlara Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir. Fahri üyelerden aidat alınmaz ve kendileri Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmekle beraber oy kullanamazlar.
 
ÜYELİK HAKLARI
Madde 9: (1) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
(2) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez.
(3) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
(4) Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille yazılı olarak görevlendireceği kişi oy kullanır.
 
İkinci Bölüm
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 10: (1) Derneğin organları şunlardır;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
 
I - GENEL KURUL
KURULUŞ
Madde 11: (1) Genel Kurul, derneğe kayıtlı olan tüm üyelerden oluşur. Aidatını ödememiş üyelerin Genel Kurula alınmamasına, Genel Kurulca karar verilir. Uygulama şeklini Yönetim Kurulu kararlaştırır.
 
TOPLANTI ZAMANI
Madde 12: (1) Derneğin Olağan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılır. Olağan Genel Kurul toplantısı için çağrı Yönetim Kurulunca yapılır.
(2) Derneğin Olağan Üstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.
(3) Denetleme Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
ÇAĞRI USULÜ
Madde 13: (1) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
(2) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.
(3) Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur.
(4) Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
(5) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI YERİ
Madde 14: (1) Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yer veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.
 
TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 15: (1) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılması ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ VE KARARLAR
Madde 16: (1) Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda veya üyelere gönderilen yazıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 15. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
(2) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler ve toplantı tutanağı Divan heyetince müştereken imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.
(3) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 17: (1) Aşağıdaki hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.
a)      Dernek organlarının seçilmesi,
b)     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c)      Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
ç)   Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni yıl bütçesinin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d)     Üyelikten çıkarılma kararlarına ilişkin itirazların incelenerek kesin sonuca bağlanması,
e)      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f)       Derneğin başka kuruluşlara veya federasyona katılması veya ayrılması,
g)      Yönetim Kurulunun onaya sunduğu tüzük, yönetmelik, kılavuz ve talimat gibi mevzuat ile disiplin kararının görüşülüp karara bağlanması,
h)      Yönetim Kurulu’nun borçlanabileceği üst limitin belirlenmesi,
ı)   Derneğin feshedilmesi ve derneğin mal varlığının tasfiyesi esaslarının belirlenmesi,
i)        Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
j)       Derneğin amacına uygun olarak benzer konuda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve müşterek çalışma yapması, kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek proje yürütmesi, amaçlarına uygun olarak faaliyet gösteren veya oluşturulacak olan platformlara girilmesi veya platform oluşturulması.
 
II – YÖNETİM KURULU
KURULUŞ
Madde 18: (1) Genel Kurul iki yılda bir toplanır. Yönetim Kurulu 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden teşekkül edip, Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 19: (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a)      Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
b)     Çalışma raporunu, hesap raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
c)      Bütçeyi uygulamak,
ç)   Derneğe üye olmak için başvuranların istemlerini inceleyerek karara bağlamak,
d)     Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı tutumlarını ve durumları görülen üyeler hakkında 7. maddede belirtilen işlemleri yapmak,
e)      Genel Kurul’un toplantı tarihi ve gündemini saptayarak toplantının yapılmasına ilişkin çağrı ve işlemleri yerine getirmek,
f)       Dernek tarafından tutulması gereken defterleri tutmak,
g)      Dernek mal varlığını idare etmek,
h)      Dernek adına taşınır ve Genel Kurul’dan aldığı yetkiyle taşınmaz mallar almak, satmak, bunları ipotek etmek, bu mallar üzerinde her türlü aynı haklar tesis etmek ve kaldırmak, Derneğe yapılan şartlı ve şartsız her türlü bağışları kabul etmek,
ı)   Bu konulara ilişkin her çeşit yasal işlemleri yapmak,
i)        Derneğin faaliyeti ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,
j)       Dernek personelini görevlendirmek, görevine son vermek, ücretlerini ve özlük haklarını saptamak, bu personeli denetlemek,
k)     Genel olarak tüzükle izlenen amaçların ve Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesi için gereken her çeşit ilişkileri kurmak ve çalışmalar yapmak, üyeleri görevlendirmek,
l)        Genel Kurul tarafından belirlenecek üst limiti aşmayacak tutarlarda borçlanmak,
m)    Mevzuatta ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca gerçekleştirileceği belirtilen diğer tüm görevleri yerine getirmek ve tüm yetkileri kullanmak.
n)      Dernek amaçlarına aykırı hareket ettikleri, derneğin ve üyelerinin mesleki şeref ve itibarını zedeleyici söz ve davranışlarda bulundukları veya dernek üyeleri aleyhinde ticari ahlak kurallarına aykırı hareket edenler hakkında disiplin kararı almak karara itiraz halinde konuyu Genel Kurula sunmak.
 
ÇALIŞMA USULÜ
Madde 20: (1) Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve bir üyeyi belirler.
(2) Yönetim Kurulu işlerin icabına göre en az ayda bir defa toplanır. Üst üste 3 (üç) toplantıya gelmeyen üyenin üyelik sıfatı düşer. Yerine yedek üye getirilir.
(3) Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılar başkan tarafından yönetilir. Başkanın yokluğunda bu görevi başkan yardımcısı yapar. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Alınan kararlar sekreter tarafından deftere yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyelere imzalatılır.
 
TEMSİL VE İLZAM
Madde 21: (1) Dernek Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda derneğinde başkanıdır. Dernek adına beyanat verme yetkisi başkana, onun yokluğunda başkan yardımcısına aittir.
(2) Yönetim Kurulu döneminin ilk toplantısında derneğin kimler tarafından ve nasıl temsil ve ilzam edileceğine ilişkin bir imza sirküleri düzenleyerek bunu notere onaylatır.
 
III - DENETLEME KURULU
KURULUŞ
Madde 22: (1) Denetleme Kurulu 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden ibaret olup, Genel Kurul’ca iki yıl için seçilir. Asillerde boşalma olursa, yedekler oy sırasına göre görev alırlar. Süresi biten Denetleme Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi caizdir.
 
GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USULÜ
Madde 23: (1) Denetleme Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
(2) Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
(3) Denetleme Kurulu gerektiğinde, Genel Kurulun olağanüstü toplantısı isteminde de bulunabilir.
 
ŞUBE DURUMU
Madde 24: (1) Derneğin şubesi yoktur.
 
Üçüncü Bölüm
İDARİ TEŞKİLAT
GENEL SEKRETER
Madde 25: (1) Dernek işlerinin yoğunluğu gerektiriyorsa, Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından veya dışarıdan bir kişiyi Genel sekreter olarak tayin edebilir.
(2) Genel sekreter derneğin her türlü faaliyet ve teşebbüsünü Yönetim Kurulu adına yürütür Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
(3) Genel sekreter dışarıdan tayin edilmişse toplantılara katılır, ancak oy kullanamaz.
 
BÜRO TEŞKİLATI
Madde 26: (1) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, Genel sekretere bağlı servis veya bürolar kurabilir. Bu servis veya büroların yönetim ve denetim usulleri yönetmenliklerle düzenlenir.
 
GELİRLER
Madde 27: (1) Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:
a)      Derneğe giriş aidatı, yıllık üyelik aidatının % 10’u oranında peşin olarak tahsil edilir. Giriş aidatı Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel kurul kararı ile artırılabilir.
b)     Yıllık aidat, Genel Kurul tarafından belirlenir.
c)      Bağışlar, yardımlar ve üyelerin görevli bulundukları kuruluşların ek katkıları, dernek faaliyetlerinin gerekli kıldığı durumlarda ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Yönetim Kurulu üyelerin görevli bulundukları kuruluşlardan yardım talep edebilir.
ç) Dernekçe düzenlenen balo, piyango, eğlence, temsil, konser gibi sosyal faaliyetler ve dernekçe yayınlanan kitap vs. gibi basılı malzemelerden elde edilen gelirler.
d)     Derneğin taşınır ve taşınmaz varlıklarından elde edilen gelirler.
e)      Yayın, baskı ve etiket gelirleri.
 
TAHSİLAT
Madde 28: (1) Dernek gelirleri, alındı belgesi karşılığı toplanır. Alındı belgesinin üzerinde ödeme yapan veya bağışta bulunan kişinin açık kimliği ve tahsil edenin imzası bulunur.
(2) Alındı belgesi karşılığı bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve mahallin en büyük mülki amirine tescil ettirir.
(3) Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
SARFİYAT
Madde 29: (1) Dernek sarfiyatı Yönetim Kurulu kararına uygun olarak fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri karşılığında yapılır. Ancak derneğin, Gelir vergisi kanununun 94 ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre “Gider Pusulası”, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için ise “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 
DERNEĞİN DEFTERLERİ
Madde 30: (1) Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
(2) Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 31: (1) Yönetim Kurulu karar ve sirkülerleriyle sağlanır.  Denetleme Kurulu’nun yetkileri mahfuzdur.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 32: (1) Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.
 
 
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ
Madde 33: (1) Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu kararın alınacağı Genel Kurul toplantısında 2/3 çoğunluk şartı aranır. Çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülür. Ancak karar için toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu şarttır.
(2) Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi esasları Genel Kurul’ca kararlaştırılır.
 
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 34: (1) Bu tüzükte hüküm bulunmayan konu ve haller için, dernekler kanunu, Türk Medeni kanunu ve diğer mevzuat esaslarına uyulur. ”


VİSAD KURUCULAR LİSTESİ
Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Mesleği İkamet Adresi
 
Tabiiyeti Kurumu
Seyfettin UĞUR Sarıca,
 
01.11.1931
Veteriner Hekim Seyrantepe Mah. Çetin Sok. No:19
İstanbul
TC TOPKİM
Arek KUYUMCU İstanbul, 17.03.1941 Sanayici Noter Sok. Hanedan Apt. No:41/15,
Suadiye, İstanbul
TC DOĞU
Alp SEVİNDİK İstanbul,
07.07.1953
İşletmeci Küçük Bebek Cad. N0:9/5
Bebek-İstanbul
TC PFIZER
Bahaeddin Yavuz OGAN Karşıyaka,
09.05.1948
Eczacı Seyit Ömer Mah. Altı Mermer Cad. No:33 D:9 İSTANBUL TC ATABAY
Nuri Burhan ÇERİGENÇ Amasya, 16.12.1935 Genel Müdür Ayazpaşa, Emektar Sok. No:27/3,
Beyoğlu, İstanbul
TC ECZACIBAŞI
Yavuz SEZEN Adana,
14.05.1947
Veteriner Hekim 9-10 Kısım F1 Blok, D:16,
Bakırköy, İstanbul
TC BAYER
Ercan PETEKKAYA Baskil,
12.08.1959
Veteriner Hekim Osman Yılmaz Mah. Gakko Saray Apt. B Blok Kat:1 Gebze, Kocaeli TC ABFAR
 
………………                                           …………………                                       …………………….
Başkan                                                    Başkan Vekili                                          Sekreter Üye
 
 
…………………….                                   ……………………….
Sayman                                                   Üye