Organizasyon Yapısı

  • Anasayfa
  • Kurumsal
  • Organizasyon Yapısı

Organizasyon Yapısı

YÖNETİM ORGANLARI
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
 
GENEL KURUL ORGANİZASYON YAPISI
Derneğin Olağan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılır. Olağan Genel Kurul toplantısı için çağrı Yönetim Kurulunca yapılır.
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yer veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. 

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda veya üyelere gönderilen yazıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler ve vekilleri Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 15. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler ve toplantı tutanağı Divan heyetince müştereken imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Aşağıdaki hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni yıl bütçesinin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Üyelikten çıkarılma kararlarına ilişkin itirazların incelenerek kesin sonuca bağlanması,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Gerektiğinde ilgili hükümler dairesinde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine şube kurulmasına karar verilmesi,
g) Derneğin başka kuruluşlara veya federasyona katılması veya ayrılması,
h) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu tüzük, yönetmelik, kılavuz ve talimat gibi mevzuat ile disiplin kararının görüşülüp karara bağlanması,
ı) Yönetim Kurulu’nun borçlanabileceği üst limitin belirlenmesi,
i) Derneğin feshedilmesi ve derneğin mal varlığının tasfiyesi esaslarının belirlenmesi,
j) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
k) Derneğin amacına uygun olarak benzer konuda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve müşterek çalışma yapması, kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek proje yürütmesi, amaçlarına uygun olarak faaliyet gösteren veya oluşturulacak olan platformlara girilmesi veya platform oluşturulması.