VİSAD 24. Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

VİSAD 24. Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Genel kurulun açılışı yönetim kurulu üyesi Ömer DİKER tarafından yapıldı. Genel kurul divan heyeti başkanlığını Şake YALÇIN, yazman üyeliklerini H. Levent ERDEM ve Gülden YILMAZ yaptı.

Açılışta konuşan VİSAD Başkanı Ramazan BAYHAN şu hususları ifade etti.

Sayın Başkan, Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri derneğinin saygıdeğer üyeleri, sektörün değerli basın mensupları, son genel kurulumuzdan bugüne, hayatın doğal akışına uygun olarak, acısıyla tatlısıyla 2 yılı daha geride bıraktık. Geçen her yılın, bir öncekinden daha iyi olması umudu ve dileğiyle 24. Genel kurulumuzu açıyorum.

Değerli üyeler, yönetim kurulu olarak, bu iki yıl içinde, sektörümüzün daha da gelişmesi ve misyonumuzun gereği olarak ülkemizde insan ve hayvan sağlığı standartlarının yükseltilmesi yönünde samimi bir uğraş içinde olduk. Üyelerimizin menfaatlerinin korunması ile bu misyonun birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu özellikle ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar, faaliyetlerimiz ile ilgili olarak biraz sonra Taner bey sizlere detaylı bilgi verecek. Dolayısıyla ben bu konuya fazla değinmeden AB’de sektörümüzle ilgili son dönem ortaya çıkan yasal bir düzenlemeyle ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim.

Öncelikle hayvan sağlığı endüstrisiyle ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum. Dünya hayvan sağlığı pazarı 2017 yılında 32 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olup bunun içinde türler itibariyle paylar şu şekilde gerçekleşmiştir.

Arkadaş hayvan; 36,1%, ruminant; 28,7%, domuz; 19,5%, kanatlı; 15,7%Toplam içinde farmasötikler, aşılar ve ilaçlı yem katkı maddelerinin payları % olarak sırasıyla; 58, 30 ve 12 olmuştur.Değerli üyeler,
Kısaca veteriner sağlık ürünlerinin öneminden bahsetmek istiyorum. Bu işin, öncelikle hayvanların hastalıklardan korunmaları ya da hastalıklardan kurtulmaları suretiyle acı çekmelerini önleyerek onların refahına yaptığı katkı itibariyle “insani ve vicdani” bir sorumluluğu vardır. Bu ulvi sorumluluk dışında insan sağlığına yönelik kritik önemini 4 temel başlık altında toplayabiliriz.
 
Zoonozların önlenmesi
 
Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) verilerine göre günümüzde ortaya çıkan yeni hastalıkların %75’I hayvan kaynaklıdır. Hayvan orijinli yaklaşık 10 patojen her yıl 2,2 milyon insanın ölümüne 2,4 milyon insanın da hastalanmasına sebep oluyor. Bu hastalıklardan korunmanın ya da etkilerini azaltmanın tek yolu veteriner aşı ve ilaçların kullanılması suretiyle etken patojenlerin saçılmasını önlemek ya da durdurmaktır. Ayrıca globalleşen dünyada gerek turistik ve ticaret amaçlı mal ve insan dolaşımı konuyu daha da kritik hale getirmektedir.
 
Gıda Güvenilirliği (Food safety)
 
İnsan beslenmesinin en önemli öğesi olan hayvansal gıdanın güvenilirliği, hayvanın gıda zincirine katıldığı anda sağlıklı olmasına bağlıdır. Veteriner ilaçları endüstrisi bu alanda da olmazsa olmaz bir fonksiyon üstlenmiş ve gıda güvenilirliğinin en önemli enstrümanlarından biri olma misyonunu yüklenmiştir. Veteriner antibiyotiklerin yenilebilir dokularda birikmesi, belirlenen arınma sürelerine uyulması suretiyle kolaylıkla bertaraf edilebilen bir durumdan fazlası değildir. Antibiyotik, hayvan ve insan sağlığı açısından vazgeçilmez bir unsur olup böylesine önemli bir silahı uzun yıllar boyunca başarıyla kullanabilmemiz için “yalnızca ihtiyaç halinde ve sadece yetecek kadar” düsturuna sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekmektedir.
 
Gıda Güvenliği (Food Security)
 
Değerli üyeler,
Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşması ve bu nüfusu doyurmak için de bugün üretilen gıdanın %60 oranında artırılması gerekiyor. Peki, bugün itibariyle elimizde kalan tarıma elverişli arazi oranının sadece %2 olduğu gerçeği de bir kenarda durduğuna göre bu artışı nasıl sağlayacağız? Verimlilik... Tek çözüm, birim kaynak başına verimliliğin artırılması ve hastalık kaynaklı verim kayıplarının asgariye indirilmesidir. Bugün itibariyle hastalık kaynaklı verim kaybı üretilen toplam gıdanın %20’sini oluşturmaktadır. Veteriner sağlık ürünleri endüstrisi sürekli Ar-Ge faaliyetleri ile ortaya çıkaracağı biyoteknolojik ürünlerle çıkacak olan yeni hastalıklardan en etkili şekilde korunma ve tedavi edilmesi ve dolayısıyla verimliliğin artırılması noktasında da büyük bir sorumluluk üstlenmiştir.

Arkadaş hayvan sağlığı
 
Değerli arkadaşlar,
Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası metropollerde yaşıyor ve bu oranın 2050 yılında %70’e ulaşması bekleniyor. Büyük şehirlerde yaşayan insanların doğayla aralarındaki bağı kuracak olan bu değerli dostlarımızın sağlığı ve sevdikleriyle daha mutlu ve uzun yıllar birlikteliğinin güvencesi de veteriner sağlık ürünleri endüstrisidir.
 
Veteriner Sağlık Ürünleri Alanında AB’deki Yeni Yasal Düzenleme

Değerli arkadaşlar,
Görülmektedir ki Veteriner Sağlık Ürünleri Endüstrisi global anlamda insanoğlu için hayati önemi haizdir.  Ancak, son yıllarda veteriner sağlık ürünleri alanında yapılan düzenlemelerin gerek mevcut faaliyetler ve gerek piyasaya sunulacak yeni ürünlerle ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini sekteye uğratacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Nitekim Avrupa Birliği, veteriner sağlık ürünleri alanındaki temel yasası niteliğindeki 2001/82 sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Direktifini değiştirme kararı almış ve 2022 yılında uygulamaya girecek yeni bir yönergeyi kabul etmiştir. Yeni yasal düzenlemenin önceki gibi bir “Direktif” değil bir “Regülasyon” niteliğinde düzenleme olduğunu ve bunun üye ülkeye inisiyatif bırakmadan otomotik olarak kendi yasası haline geleceğini dikkatinize sunmak isterim.

Yeni regülasyonun gerekçelerinden satır başları:

Veteriner İlaç ile Beşeri İlaç Endüstrileri birbirinden ciddi anlamda farklı dinamiklere sahip iş alanlarıdır.
Güncel pazar şartları ve ekonomik gerçekler göz önüne alınmalıdır.
Veteriner tıbbi ürünlerle ilgili düzenlemelerde “İş” (business) boyutu göz ardı edilemez.
 
Regülasyonun satır aralarına bakıldığında, öncekilerden farklı olarak veteriner sağlık ürünleri ile beşeri sağlık ürünleri arasında ciddi farklar olduğu ve dolayısıyla farklı muamele edilmesi gerektiği ortaya konmaktadır. Nitekim bugüne kadar tüm düzenlemelerde beşeri ve hayvan sağlığı ürünleri arasında bariz bir paralellik gözlenmiştir. Bu regülasyonu çıkarmanın temel amacının sektör üzerinde rahatlatıcı bir etki yapmak olduğu ve yeni bir dinamizm kazandırmak olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Değerli üyeler,
Beklentimiz AB’nin yeni Yönetmeliği’nin ülkemizdeki düzenlemeler için de ilham verici olmasıdır. Nitekim son bir yıl içinde ekonomik gerekçelerle sektörden muhtelif şekillerde ayrılan firmaların sayısındaki artış üzücü ve düşündürücüdür. Bunun yanında, faaliyetine devam eden birçok firma da ürettiği/ithal ettiği ürün sayısında azalmaya yani küçülmeye doğru gitmektedir. Genel ekonomideki dalgalanmalar ve sektöre özel bazı düzenlemelerin yarattığı basınç her geçen gün biraz daha fazla hissedilmektedir.

Dolayısıyla, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yasal düzenlemelerin, bir taraftan insan ve hayvan sağlığını güvence altına alırken diğer taraftan da endüstrinin menfaatlerinin korunması ilkesini dikkatle gözetmesi gereken zamanlardayız. Bu hassas dengenin herhangi bir şekilde bozulmasının, insan ve hayvan sağlığını farklı şekillerde de olsa riske sokacağı akılda tutulmalıdır.

Özetle, yapılan düzenlemelerle gelen taleplerin zor uçta olmasının sektör üzerindeki finansal baskısı yadsınmamalı, Veteriner Sağlık Ürünleri Endüstrisinin, ekonomik anlamda küçük ve nispeten kırılgan bir iş alanı olduğu ve ancak etkisi açısından tüm toplum için hayati önemde olduğu unutulmamalıdır.

Bu çerçevede, bugün ülkemizde hayvan sağlığı endüstrisinin gündemini oluşturan kaçak sahte ilaç konusunda daha etkin tedbirler alınması, GMP, İTS, tanıtım kılavuzu, ortak prospektüs vs gibi konularda da çalışmaların yukarda bahsedilen denge gözetilerek yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bakanlığımızın, dünya ve ülke gerçeklerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dikkatli bir şekilde irdeleyip gereğini yapacağına inancımız tamdır. Bakanlığımızda, bizi dinleyen ve sorunlarımıza çözüm bulma konusunda samimi bir niyet ve gayret içinde olan bir uzman ekibin varlığı sektörümüz açısından büyük bir şanstır. Kendilerine sektörümüzle ilgili yoğun mesaileri için buradan şükranlarımı bir kez daha iletmek isterim. 

Değerli arkadaşlar,
Sözlerime son verirken, VİSAD 24. Olağan Genel Kurulu’nun sektörümüze ve sektörümüz faaliyetleriyle doğrudan ya da dolaylı etkilenen tüm kesimlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle de bu akşam kutlayacağımız mübarek berat kandilinin, huzur, barış ve hoşgörüye vesile olmasını diler hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Taner ÖNCEL tarafından sunuldu. ÖNCEL; Üyelere faaliyet kitapçığının dağıtıldığını, VİSAD Genel Sekreterliğinin tüm üyeler ve iletişim grubuna düzenli olarak aylık çalışma raporu gönderdiğini, bu nedenle çok özet ve öncelikli bilgiler aktaracağını belirtti. Öncel sunumunda 23. Dönem içerisinde; yeni üye olarak 3 firmanın VİSAD ailesine katıldığını, 12 üyenin görev değişikliği nedeniyle üyelikten ayrıldığını, 22 yeni üyenin kaydının yapıldığını, bu dönem içerisinde 16 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığını ve 56 karar alındığını, Bakanlıkta Genel Müdür, Daire Başkanı, Çalışma grupları ve uzmanlar düzeyinde muhtelif ziyaretlerin yapıldığını, çalışma gruplarıyla spesifik toplantılar yapıldığını,  mevzuat ve uygulama ağırlıklı geniş katılımlı Bakanlık-VİSAD-Sektör toplantılarının yapıldığını, İTS ve e-Reçete konusunda toplantılar yapıldığını, Bakanlık, mesleki kuruluşlar ve sektörel paydaşlarla işbirliğinin iyileştirildiğini, sektörle müşterek Danışma Kurulu toplantısı yapıldığını, toplantı sonuçlarının Bakanlığa iletildiğini, yetkili otoriteye düzenli ziyaretlerin yapıldığını, AB mevzuatında olan gelişmelerin üyelerle paylaşıldığını, mevzuat çalışmasına aktif katılım sağlandığını, net satış bilgilerinin toplanıp değerlendirilerek veri sağlayan üyelere gönderildiğini, kurum ve kuruluşların toplantılarına katılım sağlandığını, VİSAD bünyesinde oluşturulan GMP ve Pazarlama İzni Çalışma Grubunun değerlendirmelerinin Bakanlığa iletildiğini, VTÜ Yönetmeliği değişikliğine aktif katılım sağlandığını dile getirildi.

Denetleme kurulu raporu Denetleme Kurulu Başkanı Tuğba KÜNTÜZ tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi.

Dönem bütçesi yönetim kurulu üyesi Ahmet KARGI tarafından sunulduktan sonra üyelerin ibrasına sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.
2019-2020 yılı tahmini bütçesi ve üye aidatları konusunda yönetim kurulu üyesi Ömer DİKER tarafından katılımcılara gelirler, giderler ve yapılacaklar konusunda ayrıntılı bilgiler verilerek tahmini bütçe açıklandı ve üye aidat miktarları belirlendi.
 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu İçin Seçimler Yapıldı

Gerçekleşen seçimlerde yönetim kurulu asıl üyeliklerine; Ramazan BAYHAN,  Taner ÖNCEL, Tuğba KÜNTÜZ, Yiğit ALTAV ve Canberk BALABAN yedek üyeliklerine; Burç KUNTER, Serkan BİÇER, Şaban ALACAN, Kenan TOPÇU ve Bayram SERDAROĞLU seçildi.
Denetleme kurulu asıl üyeliklerine; Mine NERGİZ, Ömer DİKER, Gülay KABAK yedek üyeliklerine; Ahmet KARGI, Selin ŞAHİN ve Cevdet AKDOĞAN seçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ramazan BAYHAN, 23. Dönem çalışma arkadaşlarına, çalışmalara destek veren üyelere teşekkür etti ve yeni yönetim kurulu olarak gösterilen teveccühünün omuzlarına binen yükü artırdığının farkında olduklarını, daha çok çalışmaya gayret edeceklerini, görev dağılımı yapıldıktan sonra acil konuların öncelikle ele alınacağını, çalışma gruplarının aktivitelerinin artırılacağını, tek sağlık konsepti kapsamında sektörün rolünün öne çıkarılması için VİSAD olarak önderlik yapılacağını, tüm üyelerin katkısı ile başarılı olmaya çalışacaklarını söyledi.Divan heyeti başkanı Şake YALÇIN, yirmi sekiz yıllık köklü bir dernek olarak VİSAD’ın önemli bir birikim sahibi olduğunu, sorumluluğumuzun farkındayız sloganını hakkıyla yerine getirmek için gayret edildiğini, üyelerimizin menfaatleri yanında diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk çalışmalarına da ağırlık vermemiz gerektiği arzusunu dile getirdi.
 

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı Yaptı
Yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan sonra toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptı.

Ramazan Bayhan  : Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Taner ÖNCEL   : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuğba KÜNTÜZ      : Sekreter Üye
Yiğit ALTAV             : Sayman Üye
Canberk BALABAN: Üye
Denetleme kurulu başkanı Mine NERGİZ oldu.