Etik Kurul Çalışmaları Hızlandı

Etik Kurul Çalışmaları Hızlandı

Veteriner Tıbbi Ürünler Tanıtım İlkeleri Kılavuzunda yer alan Etik Kurul çalışmaları hızlandı. Kurul Başkanı Prof. Dr. Sayın Yusuf Şanlı etik kurul üyelerine yönelik bir mesaj yayınlayarak Etik Kurul Çalışma İlkeleri ve Düzenlemeler konulu metnin uygulamaya sokulduğunu duyurdu. 
Etik kurul çalışmalarına ilişkin olarak hazırmış olduğum Etik Kurul Çalışma İlkeleri ve Düzenlemeler konulu taslak değerli görüşlerinize sunulmak üzere 10.05.2010 tarihinde e-mail adreslerinize gönderilmişti. Aynı yazıya Sayın Tahir Yavuz, İsmail Özdemir ve Burçak Zorlu Beylerden değerlendirme yanıtları gelmiştir. Ayrıca 22.06.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılan biosidal ürünlerle ilgili toplantıya katılmak üzere Ankara’ya gelen Sayın Şake Yalçın, Sayın Tahir Yavuz ve Prof. Dr. Yusuf Şanlı’nın katılımlarıyla yapılan toplantıda sözü edilen Çalışma İlkeleri ve Düzenlemelere ilişkin yazımız tekrar değerlendirilmiştir.  Böylece, önerilen değişiklikler de  dikkate alınmak suretiyle Etik Kurul Çalışma İlkeleri ve Düzenlemeler konusu kalıcı bir metin haline getirilerek tekrar bilgilerinize sunulmuştur.
 
Bu münasebetle sağlık, esenlik ve başarı dileklerimle birlikte selam ve sevgilerimi iletiyorum.
 
Prof. Dr. Yusuf Şanlı
 
 
ETİK KURUL ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN
İLKELER VE DÜZENLEMELER
 
29.04.2010 Tarihinde yapılan VİSAD genel kurulunda  yapılan seçimler sonucunda VİSAD Etik Kurulu aşağıdaki değerli üyelerden oluşturulmuştur.
 
1 . Prof. Dr. Yusuf Şanlı
2 . Şake Yalçın
3 . Tahir. S. Yavuz
4 . İsmail Özdemir.
5 . Burçak Zorlu
 
Etik kurul üyelerinin katılımıyla 30.04.2010 tarihinde yapılan ilk toplantıda yapılan seçim sonucunda görev dağılımı yapılarak Prof. Dr. Yusuf Şanlı Etik Kurul Başkanlığı ve Şake Yalçın da Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilmişlerdir.
 
Etik Kurul Üyelerinin katılımıyla 30.04.2010 tarihinde yapılan toplantıda gerçekleştirilen değerlendirmeler ve alınan kararlar doğrultusunda  etik kurul  çalışmalarının aşağıda özetlenen ilkeler ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi kabul edilmiştir.
 
Yasal Dayanak
1 . VİSAD Tüzüğü.
2 . VİSAD Veteriner ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım İlkeleri Klavuzu.
3 . Dernekler Yönetmeliği.
4 . Veteriner Tıbbi ve İspençiyari İlaçlar Ruhsat Yönetmeliği.
5 . 6343 Sayılı yasa.
6 . 5996 Sayılı Yasa.
 
Kapsam
VİSAD Üyesi Olan
* Veteriner İlaç firmalarının ilgilendiği bütün alanlar.
* Veteriner sağlık ürünü ruhsat sahipleri.
* VİSAD üyesi olmayan, diğer veteriner ilaç firmalarının VİSAD üyesi bir firma ve/veya
    firmaya karşı olan etik dışı davranışları.
* Endüstriyel ölçekte yem katkısı üreticileri.
 
Kurul Çalışmalarının Amacı
a . Veteriner ilaçları, biosidal ürünler, aşı, serum ve diğer biyolojik maddeler ile yem katkılarının Türkiye’de geçerli serbest ekonomi ilkeleri çerçevesinde; haksız rekabete yol açılmadan pazarlanabilmesi ve bilinçli kullanımlarının sağlanabilmesi, veteriner sağlık ürünleri sektörünün  yüksek etik standartlara ulaşabilmesine katkıda bulunulması ve sektörel saygınlığın artırılabilmesi amaçlarıyla, bu alanda yürütülen her çeşitten tanıtım faaliyetlerinin ulusal ve evrensel nitelikli  bilimsel ve etik kurallar ile tanımlanabilen kapsamda böyle ürünlere ilişkin bilgilerin doğru, çağdaş gelişmelere ve bilimsel gerçeklere uygun, dürüst, kanıtlanabilir, güncel ve şeffaf olmasının sağlanabilmesi.  
 
b . (a) paragrafında  tanımlanan ilkeler çerçevesinde VİSAD’a ve Etik Kurula  bildirilen veya ulaşan şikayetlerin değerlendirilmesi.
 
c . Etik kurul değerlendirmeleri sadece yürürlükteki mevzuat gereğince ruhsatı veya izni ya da beyanı alınmış olan veteriner sağlık ürünleri ile yem katkıları için yapılabilir. Ayrıca, gerek görüldüğünde niteliği ve kapsamı itibarıyla ülkemizde serbest rekabet ilkelerini bozan, insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilen ve nihayet veteriner hekimler ve hayvan üreticilerinin açıkça aldatılmasına yol açabilen kaçak ve yasa dışı olarak üretilebilen  veteriner sağlık ürünleri değerlendirme kapsamına alınabilir.
 
Etik kurul yasal belge, broşür, tutanak ve benzeri niteliklere sahip belgelere dayandırılan şikayetler ve başvuruları değerlendirebilir.
 
Etik Kurul Çalışma Koşulları
 
·         Etik kurul yasal belge, başvuru, broşür, tutanak ve benzeri niteliklere sahip belgelere dayandırılan şikayetler ve başvuruları değerlendirebilir.
·         Kurul değerlendirmelerinde VİSAD Veteriner ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım İlkeleri Klavuzu esas alınır.
·         Etik kurul tarafından değerlendirmeye alınan şikayet, ihbar ve benzeri belge sahiplerine değerlendirmenin durumuna ilişkin olarak öncelikle bilgi verilir.
·         Şikayet konusunun haklı görülmesi durumunda şikayet edilen firmaya şikayet konusu bildirilerek gerekli açıklamalar istenir. Şikayet konusu etik dışı durum veya uygulamanın ortadan kaldırılmaması halinde değerlendirme işlemi tamamlanarak gerekli cezai işlem (uyarı, kınama, sektörel duyuru ve dudumun ilgili makamlara bildirilmesi gibi) yoluna gidilir.
·         Şikayet edilen firmaya etik kurul kararına itiraz etme hakkı tanınır.  
·         Şikayet konusu değerlendirmelerde gerekli görüldüğünde üniversiteler, hukuk kuruluşları veya alanında saygınlık kazanmış uzmanların görüş ve değerlendirmelerine başvurulur. Aynı amaçla rekabet yasası verilerinden de yararlanılır.
·         Etik kurul üyelerinden birisinin mensubu olduğu firmaya ilişkin şikayet söz konusu olduğunda, aynı üye kurul çalışmalarına katılamaz. Böyle durumlarda yedek üye toplantıya çağrılır.
·         Şikayet konusunun haklı görülmesi durumunda alınan kararlar ve veya uygulamalara ilişkin olarak VİSAD başkanlığınca Tarım ve Köyişleri bakanlığına bilgi verilir. 
·         VİSAD Başkanlığınca Etik kurulun oluşturulduğu, kurul üyeleri ve çalışma ilkelerine ilişkin olarak  üye firmalara düzenli olarak bilgi verilmesi yerinde görülmüştür.
·         Etik kurulun sekreterya hizmetleri VİSAD Genel Sekreterliği tarafından yapılır.
 
 
Etik kurul çalışmalarına konu oluşturabilecek etik dışı davranışlar, şikayetler  ve uygulamalar
 
Çok yönlü tanıtım etkinlikleri çerçevesinde;
·         . Tanıtım malzemeleri, kayıtlı bilgi ve belgeli söylemlerin; 
·         Ruhsatlı ürün prospektüsünde bildirilenler ile farklılık taşıması.
·         Ürünün yanlış, hatalı ve bilinçsizce kullanımına yol açabilecek bilgileri içermesi.
·         Rakip firmalar ve ürünleri hedef alınarak kanıtlanamayan ve gerçek dışı karşılaştırmaların yapılması ve kötüleyici iddiaları içermesi.
·         Doğrudan tanıtılan ürün ile ilişkili olmayan derleme bilgilerin araştırma bulguları  olarak yansıtılması.
·         İlgili firma tarafından gerçekleştirilmesi olanaksız araştırma bulgularının  açıkça firma faaliyetleri kapsamında gösterilmesi.
·         Şikayet konusu ürün ile yapılmamış çalışmalar ve araştırmaların ürünün ticari adıyla ilişkilendirilmesi.
·         Ürün ile ilişkilendirilen bilimsel çalışmaların gerçekleştirilme koşullarında ve sağlanan bulgularda kuşku ve yanlış anlamalara yol açabilecek  yönlerin ya da ifadelerin bulunması.
·         Tanıtım broşürü ve benzeri dokümanların sağlık ürününün tanıtımına özgü bilgi aktarma ana hedefini aşan abartılı bilgileri içermesi. 
·         Tanıtım broşüründe veteriner ürünleri endüstrisinin saygınlığını zedeleyebilecek ve kamuoyunda korku, endişe ve paniğe yol açabilecek, dolayısıyla ilgili sektörlerin güvenini sarsabilecek bilgileri içermesi.
·         Sektörde faaliyet gösteren firma ve/veya firmaları doğrudan veya dolaylı olarak kötüleyici veya ticari itibarını olumsuz yönde etkileyebilecek bilgileri içermesi.
 
Toplantı sıklığı
 
VİSAD Yönetim Kurulu Toplantılarıyla ilişkilendirilecek şekilde;
 
1 . Başvuru olduğunda kurul başkanlığınca uygun düşen en kısa sürede üyeler toplantıya
     davet edilir. 
2 . Başvuru söz konusu olmadan  3 ayda bir kez yönetim kurulu toplantısını takiben etik kurul
     toplantıları da yapılır.