Biyosidal Kongresinde Veteriner Biyosidal Ürünler Oturumu Göz Doldurdu…

 • Anasayfa
 • Haberler
 • Biyosidal Kongresinde Veteriner Biyosidal Ürünler Oturumu Göz Doldurdu…

Biyosidal Kongresinde Veteriner Biyosidal Ürünler Oturumu Göz Doldurdu…

Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen 1. Ulusal Biyosidal Kongresi; doğayı, çevreyi, hayvan sağlığını ve insan sağlığını korumayı amaç edinmiş kalabalık bir katılımla 4-7 Kasım 2010 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. Kongreye VİSAD Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneğinin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Genel Sekreteri katıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından katılım olmayışı eksiklik olarak değerlendirildi.

 

Asıl konusu “Çevre ve Halk Sağlığı” olarak öngörülen ve ana hedef olarak zararlılarla mücadele hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılacak sorunların çözümüne ışık tutmak olarak belirlenen kongrede Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneğinin girişimleri ve veteriner hekim kökenli bilim insanlarının katkılarıyla özellikle “Veteriner Biyosidal Ürünler Oturumu” katılımcılar tarafından büyük ilgi ve dikkatle izlendi. Veteriner Biyosidallerin hayvan sağlığı ve refahı, hayvansal gıda güvenliği, halk sağlığı, salgın hastalıklarla mücadele, çiftlik ekonomisi, hayvan barınakları, yem depoları, hayvan ekipman ve araçlarının dezenfeksiyonundaki vazgeçilmez önemi konuşmacılarca açık olarak dile getirildi.
 

Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY tarafından yönetilen Veteriner Biyosidal Ürünler Oturumu dört konuşma başlığı altında tartışıldı;
 

 1. Veteriner Sağlık Ürünleri Sektöründe Biyosidaller-VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI,
   
 2. Biyosidal Ürünler Çerçevesinde Veteriner Hijyen Ürünleri-Prof. Dr. Murat YILDIRIM,
   
 3. Eko-Sistem, Biz ve keneler-Prof. Dr. Zafer KARAER,
   
 4. Sağlık ve Zoonotik Hastalıklar Açısından Veteriner Biyosidallerin Önemi-Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ.
   

 

Sağlık Bakanlığı yetkilileri; Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithalatı ile ruhsatlandırılması ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandığını belirtti.


Söz konusu yönetmelik uyarınca daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılan dezenfektan ve hijyen ürünleri gibi veteriner biyosidal ürünler 2010 yılı ikinci çeyreğinde Sağlık Bakanlığına devredildi.


Veteriner hekimliği hizmetlerine sunulan biyosidal ürünler uzun süren laboratuvar çalışmaları ve klinik araştırmalar neticesinde geliştiriliyor. Bu ürünler biyosidal ürün kapsamına giren diğer ürünlerden farklı olarak genellikle doğrudan veteriner hekim veya onun gözetiminde hayvancılık işletmelerinde salgın hastalıklarla mücadele ve korunma amacı ile kullanılıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki ruhsatlandırma sürecinde kapsamlı incelemeye tabi tutulan biyosidal ürünlerin devir nedeniyle yaşanan sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi vesahada boşluk yaşanmaması gerekiyor.


Kongrede VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI konuşmasında aşağıdaki hususları dile getirdi;

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığından devredilen ürünlere Yönetmeliğin geçici 2. Maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca 60 ay süreyle veya Bakanlık tarafından uygun görülen bir süre için geçici ruhsat verilmesi,

 

 • Bakanlıklar arası devir işleminin geç yapılması, firmalara geç bildirimde bulunulması ve bu süreçte ruhsat yenileme işleminin sürüncemede kalması nedeniyle envanter bildirimi yapılmış ruhsat süresi dolan ürünlere de Yönetmeliğin geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi uyarınca 60 ay süreyle veya Bakanlıkça uygun görülen bir süre için geçici ruhsat verilmesi,

 

 • Biyosidal envantere kabul edilen veteriner ürünlerine geçici ruhsat verilmesi, biyosidal envantere kabul için herhangi bir başvuru yapmamış veya kabul edilmemiş ürünlerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ruhsatları ile ithalat veya üretimlerine devam edebileceklerinden dolayı doğacak halk sağlığı risklerinin de önüne geçeceği,

 

 • Yeni ruhsat sürecinin maliyet, süre ve belgeler yönüyle açıklığa kavuşturulması, bu açıdan laboratuvar kapasitesi, veteriner hijyen ürünleri arasında farmasötik şekli sıvı olmayan ürünlerin de varlığı dikkate alınarak laboratuvarların kimyasal analiz, stabilite çalışması ve biyolojik etkinlik çalışmasını yapabilme yeteneğinin gözden geçirilmesi ve gecikmelere yol açılmaması,

 

 • İthal edilen ürünlerde dosyalarında mevcut uluslar arası geçerliliği olan laboratuvar sonuçları ve bilimsel çalışmaların yeterli görülmesi.